Referensbok

CSS © Eva von Pepel

* [ CSS-referensbok ] * [ Referensböcker ] *

CSS2-egenskaper

@rule

@import
@page
@font

Pseudoklasser och Pseudoelement

Pseudoklasser

:visited
:active
:first-child
:hover:focus
:lang

Pseudoelement

:first-line
:first-letter
:left
:right
:namn
:before
:after

Egenskaper

Fontegenskaper

'font-family'
Värden: [[ <family-name> | <generic-family> ],]* [<family-name> | <generic-family>] | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font-style'
Värden: normal | italic | oblique | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font-variant'
Värden: normal | small-caps | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font-weight'
Värden: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font-stretch'
Värden: normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font-size'
Värden: <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage> | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja (databeräknat värde)
Media: visual

'font-size-adjust'
Värden: <number> | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'font'
Värden: [ [ <'font-style'> || <'font-variant'> || <'font-weight'> ]? <'font-size'> [ / <'line-height'> ]? <'font-family'> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

Textegenskaper

'line-height'
Värden: normal | <number> | <length> | <percentage> | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'vertical-align'
Värden: baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <percentage> | <length> | inherit (utgångsvärde: baseline)
Kan tilldelas: inlineelement och 'table-cell'
Arv: nej
Media: visual

'direction'
Värden: ltr | rtl | inherit (utgångsvärde: ltr)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'unicode-bidi'
Värden: normal | embed | bidi-override | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'text-indent'
Värden: <length> | <percentage> | inherit (utgångsvärde: 0)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual

'text-align'
Värden: left | right | center | justify | <string> | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient och textriktning)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual

'text-decoration'
Värden: none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'text-shadow'
Värden: none | [<color> || <length> <length> <length>? ,]* [<color> || <length> <length> <length> ?] | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'letter-spacing'
Värden: normal | <length> | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'word-spacing'
Värden: normal | <length> | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'text-transform'
Värden: capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

Färger och bakgrunder

'color'
Värden: <color> | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'background-color'
Värden: <color> | transparent | inherit (utgångsvärde: transparent)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'background-image'
Värden: <uri> | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'background-repeat'
Värden: repeat | repeat-x | repeat-y | nej-repeat | inherit (utgångsvärde: repeat)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'background-attachment'
Värden: scroll | fixed | inherit (utgångsvärde: scroll)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'background-position'
Värden: [ [<percentage> | <length> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | inherit (utgångsvärde: 0% 0%)
Kan tilldelas: block- och ersättningelement
Arv: nej
Media: visual

'background'
Värden: [<'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>] | inherit (utgångsvärde: ej definierat)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

Boxegenskaper - marginaler, ramar, fyllnader

'margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', 'margin-left'
Värden: <margin-width> | inherit (utgångsvärde: 0)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'margin'
Värden: <margin-width>{1,4} | inherit (utgångsvärde: ej definierat)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom', 'padding-left'
Värden: <padding-width> | inherit (utgångsvärde: 0)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'padding'
Värden: <padding-width>{1,4} | inherit (utgångsvärde: ej definierat)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-top-width', 'border-right-width', 'border-bottom-width', 'border-left-width'
Värden: <border-width> | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-width'
Värden: <border-width>{1,4} | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-top-color', 'border-right-color', 'border-bottom-color', 'border-left-color'
Värden: <color> | inherit (utgångsvärde: värdet av egenskapen 'color'
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-color'
Värden: <color>{1,4} | transparent | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-top-style', 'border-right-style', 'border-bottom-style', 'border-left-style'
Värden: <border-style> | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-style'
Värden: <border-style>{1,4} | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border-top', 'border-right', 'border-bottom', 'border-left'
Värden: [ <'border-top-width'> || <'border-style'> || <color> ] | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'border'
Värden: [ <'border-width'> || <'border-style'> || <color> ] | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'width', 'height'
Värden: <length> | <percentage> | auto | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: alla element förutom ej ersättningsbara inlineelement, tabellrader och radgrupper Arv: nej
Media: visual

'min-width', 'min-height'
Värden: <length> | <percentage> | inherit (utgångsvärde: beror på www-klienten (width)
0 (height))
Kan tilldelas: alla element förutom ej ersättningsbara inlineelement och tabeller Arv: nej
Media: visual

'max-width', 'max-height'
Värden: <length> | <percentage> | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element förutom ej ersättningsbara inlineelement och tabeller
Arv: nej
Media: visual

Dynamiska konturer

'outline-color'
Värden: <color> | invert | inherit (utgångsvärde: invert)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual, interactive

'outline'
Värden: [ <'outline-color'> || <'outline-style'> || <'outline-width'> ] | inherit (utgångsvärde: se individuella egenskaper)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual, interactive

'outline-width'
Värden: <border-width> | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual, interactive

'outline-style'
Värden: <border-style> | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual, interactive

Tabeller

'caption-side'
Värden: top | bottom | left | right | inherit (utgångsvärde: top)
Kan tilldelas: elementen med 'table-caption'
Arv: ja
Media: visual

'table-layout'
Värden: auto | fixed | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: elementen 'table' och 'inline-table'
Arv: nej
Media: visual

'border-collapse'
Värden: collapse | separate | inherit (utgångsvärde: collapse)
Kan tilldelas: elementen 'table' och 'inline-table'
Arv: ja
Media: visual

'border-spacing'
Värden: <length> <length>? | inherit (utgångsvärde: 0)
Kan tilldelas: elementen 'table' och 'inline-table'
Arv: ja
Media: visual

'empty-cells'
Värden: show | hide | inherit (utgångsvärde: show)
Kan tilldelas: elementen 'table-cell'
Arv: ja
Media: visual

Klassificeringsegenskaper

'display'
Värden: inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit (utgångsvärde: inline)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: all

'marker-offset'
Värden: <length> | auto | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: element med 'display: marker'
Arv: nej
Media: visual

'list-style-type'
Värden: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit (utgångsvärde: disc)
Kan tilldelas: element med 'display: list-item'
Arv: ja
Media: visual

'list-style-image'
Värden: <uri> | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: element med 'display: list-item'
Arv: ja
Media: visual

'list-style-position'
Värden: inside | outside | inherit (utgångsvärde: outside)
Kan tilldelas: element med 'display: list-item'
Arv: ja
Media: visual

'list-style'
Värden: [ <'list-style-type'> || <'list-style-position'> || <'list-style-image'> ] | inherit (utgångsvärde: ej definierat)
Kan tilldelas: element med 'display: list-item'
Arv: ja
Media: visual

Placeringsegenskaper

'position'
Värden: static | relative | absolute | fixed | inherit (utgångsvärde: static)
Kan tilldelas: alla element (dock ej med genererat innehåll)
Arv: nej
Media: visual

'top', 'right', 'bottom', 'left'
Värden: <length> | <percentage> | auto | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: placerade element
Arv: nej
Media: visual

'float'
Värden: left | right | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element förutom placerade och med genererat innehåll
Arv: nej
Media: visual

'clear'
Värden: none | left | right | both | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: nej
Media: visual

'z-index'
Värden: auto | <integer> | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: placerade element
Arv: nej
Media: visual

Sidor, paginering

'size'
Värden: <length>{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: sidans innehåll
Arv: ej applicerbart
Media: visual, paged

'marks'
Värden: [ crop || cross ] | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: sidans innehåll
Arv: ej applicerbart
Media: visual, paged

'page-break-before', 'page-break-after'
Värden: auto | always | avoid | left | right | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: blockelements
Arv: nej
Media: visual, paged

'page-break-inside'
Värden: avoid | auto | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual, paged

'page'
Värden: <identifier> | auto (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual, paged

'orphans', 'widows'
Värden: <integer> | inherit (utgångsvärde: 2)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual, paged

Innehåll

'content'
Värden: [ <string> | <uri> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | nej-open-quote | nej-close-quote ]+ | inherit (utgångsvärde: tom sträng)
Kan tilldelas: :before och :after pseudoelement
Arv: nej
Media: all

'quotes'
Värden: [<string> <string>]+ | none | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual

'counter-reset', 'counter-increment'
Värden: [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: all

Flöde- och visuella egenskaper

'overflow'
Värden: visible | hidden | scroll | auto | inherit (utgångsvärde: visible)
Kan tilldelas: block- och ersättningselement
Arv: nej
Media: visual

'clip'
Värden: <shape> | auto | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: block block- och ersättningselement
Arv: nej
Media: visual

'visibility'
Värden: visible | hidden | collapse | inherit (utgångsvärde: inherit)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej
Media: visual

'white-space'
Värden: normal | pre | nowrap | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: blockelement
Arv: ja
Media: visual

'cursor'
Värden: [ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize| text | wait | help ] ] | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja
Media: visual, interactive

Talmallar - Media: aural

'speak-header'
Värden: once | always | inherit (utgångsvärde: once)
Kan tilldelas: element med information i tabellrubriker
Arv: ja

'volume'
Värden: <number> | <percentage> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'speak'
Värden: normal | none | spell-out | inherit (utgångsvärde: normal)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'pause-before' , 'pause-after'
Värden: <time> | <percentage> | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej

'pause'
Värden: [ [<time> | <percentage>]{1,2} ] | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej

'cue-before', 'cue-after'
Värden: <uri> | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej

'cue'
Värden: [ <'cue-before'> || <'cue-after'> ] | inherit (utgångsvärde: ej definierat)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej

'play-during'
Värden: <uri> mix? repeat? | auto | none | inherit (utgångsvärde: auto)
Kan tilldelas: alla element
Arv: nej

'azimuth'
Värden: <angle> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit (utgångsvärde: center)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'elevation'
Värden: <angle> | below | level | above | higher | lower | inherit (utgångsvärde: level)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'speech-rate'
Värden: <number> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'voice-family'
Värden: [[<specific-voice> | <generic-voice> ],]* [<specific-voice> | <generic-voice> ] | inherit (utgångsvärde: beror på www-klient)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'pitch'
Värden: <frequency> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit (utgångsvärde: medium)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'pitch-range', 'stress', 'richness'
Värden: <number> | inherit (utgångsvärde: 50)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'speak-punctuation'
Värden: code | none | inherit (utgångsvärde: none)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

'speak-numeral'
Värden: digits | continuous | inherit (utgångsvärde: continuous)
Kan tilldelas: alla element
Arv: ja

Deskriptorer

'font-family' (Descriptor)
Värden: [ <family-name> | <generic-family> ] [, [<family-name> | <generic-family> ]]* (utgångsvärde: beror på www-klient)
Media: visual

'font-style' (Descriptor)
Värden: all | [ normal | italic | oblique ] [, [normal | italic | oblique] ]* (utgångsvärde: all)
Media: visual

'font-variant' (Descriptor)
Värden: [normal | small-caps] [,[normal | small-caps]]* (utgångsvärde: normal)
Media: visual

'font-weight' (Descriptor)
Värden: all | [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900] [, [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]]* (utgångsvärde: all)
Media: visual

'font-stretch' (Descriptor)
Värden: all | [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded ] [, [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded] ]* (utgångsvärde: normal)
Media: visual

'font-size' (Descriptor)
Värden: all | <length> [, <length>]* (utgångsvärde: all)
Media: visual

'unicode-range' (Descriptor)
Värden: <urange> [, <urange>]* (utgångsvärde: U+0-7FFFFFFF)
Media: visual

'units-per-em' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'src' (Descriptor)
Värden: [ <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ] [, <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ]* (utgångsvärde: undefined)
Media: visual

'panose-1' (Descriptor)
Värden: [<integer>]{10} (utgångsvärde: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
Media: visual

'stemv', 'stemh' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'slope' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: 0)
Media: visual

'cap-height', 'x-height', 'ascent', 'descent' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'widths' (Descriptor)
Värden: [<urange> ]? [<number> ]+ [,[<urange> ]? <number> ]+] (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'bbox' (Descriptor)
Värden: <number>, <number>, <number>, <number>
(utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'definition-src' (Descriptor)
Värden: <uri> (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

'baseline' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: 0)
Media: visual

'centerline', 'mathline', 'topline' (Descriptor)
Värden: <number> (utgångsvärde: ej definierat)
Media: visual

Upp | CSS-referensbok | Referensböcker

Valid HTML 4.0 dok. http://vonpepel.com/ref/css/ - Senaste uppdatering 29 juni 1998